Eliyahuhanavi

ELIYAHU HANAVI

 Ei-li-ya-hu ha-na-vi, Ei-li-ya-hu ha-tish-bi

Ei-li-ya-hu ha-na-vi, Ei-li-ya-hu ha-gi-la-di.

Bim-hei-ra ve-ya-mei-nu, ya-vo ei-lei-nu

Imma-shi-ach ben Da-vid, im ma-shi-ach ben Da-vid.

Ha-mav-dil bein ko-desh le-chol,

Cha-to-tei-nu hu yim-chol,

Za-rei-nu ve-chas-pei-nu yar-beh ka-chol,

Ve-cha-ko-cha– vim ba-lai-la.

E-li-ya-hu, e-li-ya-hu, e-li-ya-hu ha-na-vi,

E-li-ya-hu, e-li-ya-hu, e-li-ya-hu ha-na-vi,

E-li-ya-hu, e-li-ya-hu, e-li-ya-hu ha-na-vi,