shalomrav

Shalom Rav

 [Chorus]

      

Shalom rav al yisrael am’cha tasim l’olam

      

Shalom rav al yisrael am’cha tasim l’olam

 

[Verse 1]

 

Ki ata hu melech adon

 

L’chol hashalom

 

Ki ata hu melech adon

 

L’chol hashalom

 

[Chorus]

 

Shalom rav al yisrael am’cha tasim l’olam

      

Shalom rav al yisrael am’cha tasim l’olam

 

[Verse 2]

 

V’tov be’einecha levarech

 

Et am’cha yisrael

 

B’chol eit uv’chol sha’ah

 

Bishlomecha

 

[Chorus]